موضوع ها

*: ستاره بودن ﯾﮏ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻗﺒﻼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳت
ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮔﺮاﻣﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺎي داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎره دار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ (ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺳﺘﺎره اﺳﺖ ﻗﺒﻼ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه اﻧﺪ) ﻣﺪﺧﻠﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﻧﮕﺎرش و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.