راهنمای نویسندگان

Shivehnameh99.pdf

راهنمای نگارش مقاله

نویسندگان محترم

 پس از ثبت نام از طریق نام کاربری و رمز ورود خود، وارد صفحه شخصی خود شوید و فرایند ثبت مقاله را به طور کامل انجام دهید. لازم به ذکر است نگارش مقالات بر اساس شیوه‌نامه ودستور و فرهنگ املایی خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی صورت گیرد.

 

( farhangemlaei1394.pdf)

(dasturkhat farsi1394.pdf)

Shivehnameh99