خرید و دانلود مقاله

آخال/ معاهده


آخال (معاهده‌ی آخال) معاهده‌ی تعیین مرز ایران و روسیه در زمان قاجار. این قرارداد به تاریخ محرم 1299ق/ دسامبر 1881م منعقد شد و مرزهای دو كشور ایران و روسیه را در سمت شمال شرقي درياي مازندران مشخص کرد. یکی از جهات روابط ایران و همسایه‌ي شمالی آن، مسأله‌ي مرزهای دو کشور بوده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تا اواسط سده‌ی 13ق/ 19م، یک مرز مشخص و علامتگذاری شده و یا حتی نقشه‌ي دقیقی از خطوط مرزی طرفین وجود نداشته است. این امر، بهانه‌ای شد تا روسها پس از تعیین مرزهای رسمی با ایران ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه