خرید و دانلود مقاله

شیعه در جرجان و استرآباد


همزمان با روی کار آمدن خلیفه‌ی دوم، اعراب به ایران لشکرکشی کرده و مناطق شمالی ایران از جمله گرگان و استرآباد را به قلمرو فرمان‌روایی خود افزودند. این نواحی، در زمان عباسیان مرکزی امن برای سادات علوی در برابر فشار خلفای بنی‌‏عباس شد. از نتایج اقامت سادات علوی در شمال ایران، آشنایی و گرایش مردم شمال به تفکر شیعی شد. با گذر از قرن سوم هجری، تفکّرات شیعی در جرجان و استرآباد آشکارتر شد و با نزدیک شدن به قرن ششم و هفتم، نمادهای تشیّع، نمود آشکارتری یافت. اما نقل‌هایی که گواه بر گرایشات مردم گرگان و استرآباد در زمان امامان شیعه، به تشیّع است در برخی منابع آمده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه