خرید و دانلود مقاله

آزادشهر / شهرستان


آزادشهر یکی از شهرستان های شرق گلستان. شهرستان آزادشهر در دامنه‌هاي البرز شرقي و در مسير راه گرگان - مشهد و گرگان - شاهرود قرار گرفته است. این شهرستان در طول شرقي 36درجه و 2/48دقیقه تا 37درجه و 5/11دقیقه عرض شمالی و 55درجه و 7/3دقیقه تا 55درجه و 9/38دقیقه طول شرقی واقع شده است. شهرستان آزادشهر با مساحت 47/872 كيلومترمربع، 27/4 درصد مساحت استان را دربرگرفته است...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه