خرید و دانلود مقاله

آق قلا / شهر


آق قلا / شهر (آق قلعه) مركز شهرستان آق قلا در 18 كيلومتري شمال گرگان. اين شهر در 45درجه و 27ثانیه طول و 37درجه و 5ثانیه عرض جغرافيايي، در دو سوي گرگان‌رود و در جلگهاي هموار واقع شده است. محدوده‌ی اين شهر از گذشته تاكنون، اسامي اسپي‌دژ، مبارك‌آباد، آق‌قلعه، پهلوي‌دژ و آق‌‌قلا داشته است. با حضور جمعي از قبايل صاین خانی که از اتباع والی خوارزم بودند، در صحرا و دشت استرآباد و مسكن گزيدن آن‎ها در بين رود اترك و گرگان‌رود، درگيري آنان با ساكنان استرآباد آغاز شد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه