خرید و دانلود مقاله

ابراهیم استرآبادی


ابراهیم استرآبادی خوشنویس و شاعر قرن دهم قمری. مورخین، تاریخ و مکان دقیق تولد، چگونگی زندگی و نسب وی را ثبت نکرده‌اند، فقط میتوان گفت که وی در قرن دهم قمری می‌زیست. نام وی نخستین بار در تذکره‌ي تحفه سامی آمده است. آنچه در بیشتر منابع، ذيل نام ابراهیم استرآبادي دیده میشود، درباره‌ی آثار هنری اوست. وی خطاط ماهري بود و خط تعلیق و نستعلیق را خوب می‌نوشت. قاضی احمد قمی میگوید: «وی تعلیق را به غایت نازک و صاف ساخت، تا جایی که او را سوم خواجه عبدالحی و درویش عبدالله به شمار آورده‌اند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه