خرید و دانلود مقاله

ابن‌حسام استرآبادي


مطالب این صفحه، فیش اطلاعات جمع آوری شده در مورد مدخل فوق است. علاقه‌مندان می‌توانند آمادگی خود را برای نگارش مقاله این مدخل اعلام کنند. 

***

«ابن‌حسام استرآبادي»/ قرن 7هـ.ق.

«ابن‌حسام استرآبادي» از شاعران ساده‌زيست و گمنام «استرآباد» است. گويا وي با «سعدي شيرازي» معاصر بود.

اين شاعر به دربار اميران و حاکمان روي نياورد و با دسترنج خود از راه کشاورزي امرار معاش ‌کرد.

گفته مي‌شود ابن‌حسام در جمع‌آوري اشعارش کوتاهي کرد و ديوان خود را مدون نساخت. ليکن پس از مرگش، شاگردانش اشعار وي را گردآوردند. از اين‌روي ابن‌حسام استرآبادي در زمره‌ي اثرآفرينان «جرجان» ذکر شد

آثار:

دیوان

از آنجا که گزارشي از متن ديوان وي در منابع به دست نيامد، نمي‌توان در مقدار و چگونگي اشعارش اظهار نظر کرد. ليکن وجود ديوان براي ابن‌حسام استرآبادي قطعي است.

نسخههاي خطي:

هيچ نسخه‌ي خطي از اين اثر گزارش نشده است.

نسخههاي چاپي:

چاپ نشده است.

منابع:

تذکره‌ي روز روشن 17؛ شعراي مازندران و گرگان 8؛ فرهنگ سخنوران 1/371.

 

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه