خرید و دانلود مقاله

سيد امير ابوالحسن استرآبادي مشهدي


مطالب این صفحه، فیش اطلاعات جمع آوری شده در مورد مدخل فوق است. علاقه‌مندان می‌توانند آمادگی خود را برای نگارش مقاله این مدخل اعلام کنند.

***

«سيد امير ابوالحسن استرآبادي مشهدي» / قرن 12هـ.ق.

«سيد ابوالحسن حسيني استرآبادي» از شاگردان مبرز علامه «محمدباقر مجلسي» است. سيد در قرن يازده و دوازده ميزيست. از شرح زندگاني و تحصيلات وي مطلبي در دست نيست. اما از اجازهاي كه «علامه مجلسي» به او داده است، به جايگاه شايستهي علمي و معنوي وي ميتوان پيبرد.

«علامه مجلسي» در اجازهي خود به سال 1058هـ.ق. او را چنين توصيف كرده است:

«السيد الايد الفاضل الكامل الحسيب النجيب اللبيب الاديب الاريب الفطن الذكي المتوقد الالمعي الآمير ابوالحسن الاسترآبادي المشهدي...»

از ادامهي بيان «علامه مجلسي» ظاهر ميشود كه وي در مشهد متولد شده و هم در آنجا زندگي كرده است. اما «آقابزرگ»، نسب او را «حسيني»، زادگاه و اصالتش را «استرآبادي»، مسكن و آرامگاهش را «مشهدي» دانسته است.

آنچه از مجموع نوشتهها قابل برداشت است، اينكه ميرابوالحسن در «استرآباد» به دنيا آمد و بخشي از تحصيلاتش را در زادگاهش به پايان برد. سپس براي تكميل تحصيلات خود، به حوزه‌ي پربار «اصفهان» روي آورد و سطوح عالي را نزد استادان «اصفهان» آموخت. آنگاه در درس دانشمند بزرگ جهان «تشيع» «علامه محمدباقر مجلسي» شركت جست و در زمره‌ي شاگردان بنام وي قرار گرفت.

بنا به گفتهي مرحوم «آقابزرگ»، «علامه‌ي مجلسي» در ادامهي اجازهنامه، بخشي از تصانيف وي و سپس تصانيف پدرش را برشمرده است. اما خودش به چيزي از آن آثار اشاره نميكند.

بنابراين در حال حاضر فقط يك اجازهنامه از «علامه مجلسي» براي وي در دسترس است. ليكن ميتوان با مراجعه به اصل اجازهنامه‌ي «علامه‌ي مجلسي» كه گويا در «مستدرك اجازات البحار» وجود دارد، نام آثار او را به دست آورد.

منابع:

تلامذه علامه مجلسي 12؛ الذريعة 1/148 و 21/4؛ زندگي‌نامه علامه مجلسي 2/8؛ طبقات اعلام الشيعة (الكواكب المنتشرة)6/159.

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه