خرید و دانلود مقاله

منتجب‎ الدين (نجيب‎الدين) ابوطالب استرآبادي


مطالب این صفحه، فیش اطلاعات جمع آوری شده در مورد مدخل فوق است. علاقه‌مندان می‌توانند آمادگی خود را برای نگارش مقاله این مدخل اعلام کنند. 

***

«منتجب‎الدين (نجيب‎الدين) ابوطالب استرآبادي» / قرن 6هـ.ق.

عالم، فاضل، فقيه و محدث، ملقب به «نجيبالدين يا منتجبالدين»، از دانشمندان سدهي ششم هـ. ق.، داراي تاليفات ارزنده در فقه است.

شرح احوال او در برخي منابع با ابوطالب استرآبادي صاحب «حدايق اليقين» و ابوطالب استرآبادي صاحب «شرح جعفريه» درهم آميخته شده و احتمالاتي را به وجود آورده است.

«آقابزرگ» در «الثقات العيون» احتمال داده است، «حاجي نوري» داستاني را كه درباره‌ي كتاب «النهايه» «شيخ طوسي»، مشعر بر اعتراض تعدادي از شاگردان شيخ بر كتاب «النهايه» از ابوطالب نامي نقل كرده است، همين ابوطالب استرآبادي است.

مرحوم «افندي» در «رياض العلما» گفته: «شيخ طوسي در مبسوط برخي فتاوا را از وي نقل كرده است.» اگر اين احتمال درست باشد، بايد از قدما و پيش از «شيخ طوسي» زيسته باشد. از آنجا كه منابع ديگر اين احتمال را تاييد نكرده‎اند، بنابراين نمي‎توان به استناد سخن مرحوم «افندي» اين دو ابوطالب استرآبادي را يكي دانست.

آثار:

1. الابواب و الفصول لذوي الالباب و العقول

ظاهراً كتابي است در موضوع فقه.

2.الحدود

رساله «الحدود» كتابي درباره‌ي حدود و ديات شرعي و احكام آن است.

3.المقدمه

4.مناسك الحج

به‌نظر ميرسد، مناسک حج و آثار ياد شده‌ي مولف، در توفان حوادث دچار آسيب شده و يا مفقود گشته؛ از اينرو در هيچجا از نسخهي خطي يا چاپي آنها گزارش نشده است.

منابع:

اعيان الشيعة 2/364؛ امل الآمل 2/354؛ الذريعة 6/298 و 22/37، 253؛ رياض العلماء 5/466، 468؛ طبقات اعلام الشيعة (الثقات العيون) 2/5؛ مرآة الكتب 1/197؛ المستدرك 3/506؛ معالم العلماء 136؛ معجم رجال الحديث 21/196؛ موسوعة طبقات الفقهاء 6/11؛ موسوعة مؤلفي الامامية 2/212-213.

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه