خرید و دانلود مقاله

ابوطالب گرگاني


مطالب این صفحه، فیش اطلاعات جمع آوری شده در مورد مدخل فوق است. علاقه‌مندان می‌توانند آمادگی خود را برای نگارش مقاله این مدخل اعلام کنند. 

«ابوطالب گرگاني»/ قرن 14هـ.ق.

از شرح‌حال و تحصيلات «ابوطالب گرگاني» هيچ آگاهي در دست نيست. ظاهراً در قرن چهاردهم هـ. ق. ميزيست و كتابي در موضوع تاريخ به رشته‌ي تحرير در آورده است.

آثار:

ممتاز التواریخ

اين كتاب خلاصهاي از تاريخ قديم تا تاريخ معاصر «ايران» است. نويسنده آن را براي مدارس ابتدايي و متوسطه و زير نظر «ملك المورخين» به نگارش در آورده است.

نسخههاي خطي:

هيچ نسخهي خطي از اين اثر در فهرست‌هاي موجود، گزارش نشده است.

نسخههاي چاپي:

ظاهراً اين كتاب فقط يك بار به سال 1334ش.، در قطع رقعي و 144 صفحه در «تهران»،  چاپخانه ميرزا «علي اصغر تهراني باسمهچي» چاپ شده است.

منابع:

الذريعة 22/224؛ مصنفات شيعه 6/182؛ موسوعة مؤلفي الامامية 2/193.

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه