خرید و دانلود مقاله

ابوالحسن علی بن عبدالعزیز جرجانی


ابوالحسن علي بن عبدالعزيز جرجاني (قاضي ابوالحسن جرجاني) اديب، فقيه شافعي مذهب و متكلم معتزلي مسلك، يكي از قضات صاحب نام قرن چهارم قمري. ابوالحسن علي بن عبدالعزيز جرجاني، در جرجان متولد شد، اما تاريخ تولدش ثبت نشده است. برخي منابع، تولد وي را حدود سال 322ق تخمين ميزنند، زيرا بنا به نوشته‌ي حاكم نيشابوري، زمان هجرت او به نيشابور در سال 337ق بوده است، در حالي كه هنگام هجرت، جواني تازه به بلوغ رسيده بود...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه