خرید و دانلود مقاله

آب‌بندان‌ها


آب‌بندان‌ها آب‌بندان‌ها، آب را از منابع آبي در فصل غيرکشاورزي جمع‌آوري مي‌کنند و در فصل کشاورزي براي استفاده در اختيار کشاورزان قرار مي‌دهند. معمولاً منبع آبي بيشتر آب بندان‌هاي استان، رودخانه‌ها هستند، اما در برخي مواقع، چشمه، چاه و سيلاب نيز منبعي مطمئن براي آب‌بندان‌هاست. آب بندانها در استان، به علت حجم زياد نگهداري آب و پراکندگي نسبي، کمک بسيار زيادي در کنترل خشکسالي دارند. وجود آنها موجب تغذيه سفره‌هاي زيرزميني، جبران آب از دست رفته شده و جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين ميشوند...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه