خرید و دانلود مقاله

اتاق بازرگاني، صنایع و معادن


اتاق بازرگاني، صنايع و معادن نخستين مركز اقتصادي جديد براي مديريت و ساماندهي تجارت در سرزمين گرگان. اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان، نخستين بار فعاليت خود را با نام «اتاق تجارت استرآباد» شروع كرد و گفته شده در سال 1305ش، در بندرگز تأسيس گرديد. تشكيل اين اتاق، ريشه در روابط گسترده‌ي تجاري ميان اهالي استرآباد با روسيه تزاري و ديگر بخش‌هاي ايران در عصر قاجار داشت كه بيشتر از طريق بندرگز و گميشان صورت مي‌گرفت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه