خرید و دانلود مقاله

استرآباد در دوره صفوي


استرآباد از ايالت‌هاي مهم عصر صفوي بود كه مورد توجه سلاطين آن قرار داشت. شاه اسماعيل صفوي، بنيانگذار سلسله صفوي، «محمدحسين ميرزا» را به عنوان والي استرآباد منصوب كرد. در زمان بنيان‌گذار سلسله صفوي؛ «محمد شيباني»، خان ازبكان، تا اواخر دوره صفوي مزاحمت‌هايي را براي ايران به وجود آورد. وي، ماوراءالنهر را در سال 911 تسخير كرد و سلسله‌ي تيموري را برانداخت و هر يك از امرا و سرداران خود را به منصبي لايق گماشت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه