خرید و دانلود مقاله

امیر اعظم


امیـراعظـم حاکم استرآباد در دوره قاجار. «نصرت الله خان امیراعظم، از شاهزادگان قاجار و پسر وجیه الملک، مدتی در تهران معاونت وزارت جنگ را بر عهده داشت. حاکم شهر کرمان و ایالت مازندران، گیلان و سمنان بود.»«در سال 1324ق، بعد از عزل سردار افخم، حکومت استرآباد به امیراعظم سپرده شد.» «اواخر ماه رمضان سال 1327 قمري، امیراعظم برای بار دوم به حکومت استرآباد منصوب گرديد و از راه شاهرود، مجن و شاهکوه، به سوی استرآباد آمد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه