خرید و دانلود مقاله

بدرالدین هلالی استرآبادی


بدرالدين هلالي استرآبادي شاعر، اديب و غزل‌سراي قرن دهم قمری. بدرالدین هلالي را گاهی با پسوند استرآبادی، گاهی با پسوند جغتایی (چغتایی) و گاهی با هر دو پسوند یعنی استرآبادی جغتایی خوانده‌اند. شهرت او به جغتایی، نه از آن جهت كه منسوب به قصبه‌ي جغتاي سبزوار بوده است، بلكه اصلش از تركمانان و يا از تركان چادرنشين ماوراءالنهر بود و از آن‏جا که در دوره‌ي تيموري، به دليل غلبه خانات جغتاي بر بخش بزرگي از ماوراءالنهر، همه مهاجران ترك ماوراءالنهر را ترك جغتايي مي‌ناميدند، وی نیز به جغتایی معروف شده است...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه