خرید و دانلود مقاله

تمیشه/ شهر


تمیشه از شهرهای قدیمی و سرحدّی گرگان و مازندران. نام این شهر مکرر در تواریخ سده‌های نخستین اسلامی آمده است. ابن‌رسته و ابن‌خردادبه آن را «طمیس»، ابن‌حوقل و بلاذری، آن را طمیسه، ابن‌فقیه آن را طمیش، اصطخری آن را تمیشه و مقدسی آن را به صورت طمیسه و تمیشه هر دو آورده است. مولف حدودالعالم، «تمیشه» و فردوسی و ابن‌اسفندیار نیز آن را «تمیشه» و «طمیش» هر دو ضبط کرده‌اند. ابن‌اسفندیار، بنای آن را به فریدون نسبت می‌دهد: «چون هفت اقلیم به حکم او شد، جای خویش تمیشه ساخت و هنوز اطلال و دمن سرای او به موضعی که بانصران گویند، ظاهر و معین است و گنبدهای گرماوه را آثار باقی و خندقی که از کوه تا دریا فرموده بود پیدا.» ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه