خرید و دانلود مقاله

جانوران


جانوران استان گلستان به دلیل تأثیرپذیری از عوامل محیطی و شرایط آب و هوایی خشک، نیمه‏‌خشک و مرطوب، از تنوع زیستی زیاد با خاستگاه‌هاي مختلف برخوردار است. به عنوان مثال، ببر هیرکانی از راه افغانستان وارد این منطقه و شمال کشور شده است. بخشی از حیات جانوری این استان در زمره‌ي فون ترکستان به شمار می‌رود که از شمال‏‌شرقی به کشور ایران وارد شده، اما انتشار برخی از گونه‌های آن، مانند روباه‌ترکمنی، خرگوشک، ول حفار ترکمنی و سنجابک دم‌موشی در حاشیه شمالی و شرقی مرز کشور و به طور مشخص در استان گلستان متوقف شده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه