خرید و دانلود مقاله

جرجان در دوره ساماني


جرجان در دوره سامانی سامانیان، سلسله‌ای ایرانی که در سال 261ق، در شمال شرقی ایران تأسیس شد و آرام آرام نواحی مختلف از جمله جرجان را در زیر سلطه خود گرفت. پس از روی کار آمدن سلسله غزنوی در سال 384ق، شرایط برانداختن سامانیان فراهم شد و سرانجام در سال 395ق، با سقوط اسماعیل منتصر سامانی، دولت سامانی از هم فرو پاشید. قدرت‌یابی محمدبن زید (287-270ق)، همزمان با اقتدار امیر اسماعیل سامانی در ماوراءالنهر و عمرولیث صفاری در سیستان و خراسان بود. همین تقارن، سبب اصطکاک سیاسی و در نهایت نظامی در ولایت جرجان و تبرستان شد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه