خرید و دانلود مقاله

جرجان در دوره سلجوقی


جرجان در دوره سلجوقی سلجوقيان در اصل طایفه‌ای از تركمانان اغوُز بودند که در ايام حکومت سامانيان در دشتهای مجاور دریاچه آرال در محدوده‌ي ناحیه خوارزم و سواحل شرقی دریای آبسكون (خزر) و دره‌های علیای سيحون و جيحون سکونت داشتند. نخجوانی و ابن طباطبا، اصل سلجوقيان را از تركان خزر دانسته‌اند که در قدیم، خدمت ملوک ترک می‌كردند. بنا به گفته‌ي راوندي، سلاجقه «به حكم انبوهي خانه و تنگي چراخور، به ولايت ماوراء النهر آمدند.» سلجوق، نیای این دودمان، چهار پسر به نامهاي اسرائيل، ميكائيل، موسي يبغو و يونس داشت. از ميكائيل دو پسر به نام طغرلبيك و چغريبيك باقي ماندند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه