خرید و دانلود مقاله

حمام قاضي


حمام قاضي يكي از بناهاي شاخص شهر گرگان (استرآباد قدیم) واقع در محله‌ی نعلبندان. از سمت شمال به بازار نعلبندان، از سمت مشرق به کاروان‌سراي نعلبندان واقع در راسته اصلي بازار نعلبندان و بخشي از تکاياي جبهه جنوبي نعلبندان، از سمت مغرب به مغازه‌هاي واقع در راسته‌ی بزازها (آفتاب 15) و از سمت جنوب به خيابان امام خميني محدود مي‌شود. اسناد و يا كتيبه‌اي كه در آن به روشنی، تاريخ ساخت و نام باني بنا ذكر شده باشد، موجود نيست، در اين مورد، سه وقفنامه وجود دارد كه دو وقفنامه از سه وقفنامه مذکور، به صورت كتيبه‌هاي سنگي ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه