خرید و دانلود مقاله

دواخانه محمدیه


دواخانه محمدیه یکی از نخستین داروخانه‌ها به سبک جدید در سرزمین گرگان. دواخانه محمدیه، اولين بار در خیابان پهلوی (امام خمینی کنونی) جنب کوچه شیرکش، فعالیت خود را آغاز کرد. این داروخانه متعلق به میرزا محمد دارویی بود که در محله نعلبندان شهر استرآباد عطاری داشت. وی پسر علی‌اکبر دارویی بود که او نيز در محله نعلبندان به عطاری اشتغال داشت. همچنین، دارویی دارای املاکی در شرق گرگان (روستای سیاه‌تلو) نيز بود. میرزا محمد دارویی، عطاری را از پدر خود آموخت. طبق سیاست‌های دولت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه