خرید و دانلود مقاله

رودخانه‌ها


رودخانه‌ها منابع آب سطحی استان در حوضه آبریز دریای خزر قرار دارد و از نظر وسعت، 7/11 درصد از این حوضه را تشکیل می‌دهد و شامل رودخانه گرگان‌رود، رودخانه‌های بخش غربی اترک، رودخانه‎های نکارودعلیا (سرشاخه‌های نکارود)، رودخانه قره‌سو و رودخانه‌های حوضه خلیج است. پتانسیل آبهای سطحی استان، 1235میلیون مترمکعب است. سهم گرگان‌رود 828 میلیون مترمکعب، اترک 257 میلیون مترمکعب، قره‌سو 100میلیون مترمکعب، حوضه خلیج گرگان 40 میلیون مترمکعب و نکارود 10 میلیون مترمکعب است. سهم ظرفیت استفاده از آب‌های سطحی مختلف است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه