خرید و دانلود مقاله

سد كوثر


سد کوثر (سد نومل) سدی در جنوب‏‌شرقي شهر گرگان. سد کوثر در شمال شرق روستاي نومل، در موقعیت 54 درجه و 33 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 48 دقيقه عرض شمالي قرار دارد كه حدود 230متر بالاتر از درياست. مساحت حوضه آبريز رودخانه نومل حدود 5/30 کيلومترمربع و مساحت حوضه آبريز رودخانه گرمابدشت، برابر 195 کيلومترمربع است. در گذشته در محل احداث سد بر روي رودخانه نومل، يك بند قديمي در شمال شرقي روستاي نومل قرار داشت كه براي تأمين آب کشاورزی استفاده مي‌شد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه