خرید و دانلود مقاله

سدن رستاق


سدن رستاق یکی از بلوکات استرآباد در عصر قاجار و دوره‌ي پهلوي اول. سدن رستاق در غرب شهر استرآباد (گرگان) قرار داشت و تا بلوک انزان (بندرگز) ادامه داشت و روستاهای بسیاری را دربرمی‌گرفت. سدن رستاق از نظر جغرافيايي در زمينهاي پست حاصلخيز دامنه‌هاي شمالي البرز شرقي قرار داشت. آب و هواي آن، مديترانه‌اي (تابستان گرم و خشك و زمستان معتدل) است. ميزان رطوبت در سدن رستاق به طرف درياي مازندران بيشتر مي‌شود. از نظر رابینو، بلوک سدن رستاق از دریا تا دامنه‌ی کوهستان امتداد دارد و محدود است از مغرب به انزان و دریای خزر، از شرق به دروازه شهر استرآباد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه