خرید و دانلود مقاله

سفالینه‌های جرجان


سفالينه‌هاي جرجان معروف‌ترین آثار هنری شهر جرجان. بيشترين و مهمترين مجموعه يافته‌هاي بررسي و كاوش‌هاي شهر جرجان، سفالينه‌هاي آن است كه مدارك دست اول براي تاريخ‌گذاري و گاه‌نگاري محوطه و نيز داده‌ی بسيار مهمي براي تحليل وضعيت ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعه است. جرجان يكي از مراكز اوليه ساخت سفال در ايران بوده است. سفال‌هاي متنوعي كه از ترانشه‌هاي مختلف در اين شهر به دست آمده، نشان‌دهنده‌ی تکامل هنر سفالگري در اين منطقه است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه