خرید و دانلود مقاله

شاهکوه و ساور


شاهكوه و ساور نام بلوكي از بلوكات هفتگانه استرآباد در دوره‌ی قاجار. شاهکوه و ساور شامل تمام ناحيه كوهستاني جنوب استرآباد تا شاهرود و بسطام مي‌شد و در محدوده‌ي جغرافيايي بين 36 دقیقه و 30 ثانیه تا 36 دقیقه و 39 ثانیه شمالي و 54 دقیقه و 42 ثانیه تا 54 دقیقه و 50 ثانیه شرقي واقع است. وجه تسميه آن به علت نام روستاهايي است كه در اين بلوك واقع شده‌اند. بلوك شاهكوه و ساور داراي چندين آبادي بود كه در منابع مختلف، نام دهات اين بلوك با تفاوت اندك ذكر شده ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه