خرید و دانلود مقاله

صنایع دستی


صنایع دستی سرزمین گرگان (استان گلستان) به دلیل قدمت سکونت و تنوع اقلیمی حاکم بر آن، در خصوص گوناگونی تولیدات صنایع دستی، دارای اهمیت است. دسترسي آسان به مواد اولیه، وجود اقوام و گروه‌های جمعیتی مختلف با فرهنگ‌های متفاوت چون فارس، ترکمن، قزاق، کتول، قزلباش و... باعث ایجاد صنایع دستی گوناگون در این منطقه شده است. در اقتصاد استان، کشاورزی و به‌ویژه دامداری نقش اساسی داشته و صنایع عمده، وابسته به کشاورزی، دامداری و جنگل است. صنايع‌دستي استان كه نقش مهمي در زندگي مردم اين منطقه دارد، بيشتر به وسيله کارگاه‌های خانگي توليد مي‌گردد و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه