خرید و دانلود مقاله

عزيزبن اردشير زنده استرآبادي


عزيز بن اردشير زنده استرآبادي اديب، شاعر و مورخ قرن هشتم قمری. عزيز استرآبادي كه در برخي منابع، عبدالعزيز بغدادي نيز معرفی شده است، فرزند اردشير در استرآباد ديده به جهان گشود. از زندگي وي تا دوران جواني و راه يافتن به دربار سلطان احمد جلاير (813-784ق)، اطلاع دقيقي در دست نيست. در برخي منابع نقل شده كه وي مدتي در آذربايجان مي‌زيست. عزيز در آنجا رشد نمود و از محضر اساتيد و بزرگان علم و ادب آن ديار كسب فيض كرد و احتمالاً در آذربايجان بود كه به دربار سلطان احمد جلاير كه بعد از مرگ پدر، بر تخت سلطنت نشسته بود، راه يافت ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه