خرید و دانلود مقاله

علي‌آباد / شهرستان


علي‌آباد/ شهرستان شهرستاني واقع در شرق گرگان. شهرستان علی‌آباد در فاصله 54 درجه و 41 دقيقه تا 55 درجه و 9 دقيقه طول و 36 درجه و 36دقيقه تا 37 درجه و 5 دقيقه عرض جغرافیایی قرار گرفته است و از شمال به شهرستان‌هاي آق‌قلا و گنبد، از جنوب به استان سمنان، از غرب به شهرستان گرگان و از شرق به شهرستان راميان محدود مي‌شود. نام اين شهرستان، از نام مركز آن، يعني شهر علي‌آباد گرفته شده است. تا سال 1358، به عنوان بخش هفتم شهرستان گرگان محسوب مي‌شد. در تاريخ 4 اسفند 1358، بر اساس مصوبه‌ی شماره 83768 شوراي انقلاب، اين شهرستان با يك بخش مركزي تأسيس شد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه