خرید و دانلود مقاله

علی محمدخان کتول


علی محمدخان کتول حکمران معروف بلوک کتول. علی محمدخان کتول (1327-1267ق) فرزند آقاخان دوم کتولی، فرزند محمد صادق خان، فرزند آقاخان اول کتولی بوده است. «پدِر پدربزرگش، آقاخان اول کتولی، فرزند فتحعلی بیک کتولی، از مقربان درگاه آقامحمدخان قاجار بود و نزد شاه قاجار، مقام و جایگاه رفيع داشت و در جنگهای شاه قاجاری با لطفعلی خان زند به سال 1208قمري، از خود رشادت‌های بسیاری نشان داد.» زادگاه اصلی علی محمدخان کتول، روستای پیچک‌محله بود که جزو املاک خالصه به شمار می‌آمد. رویارویی خان کتولی با مخالفت‌های پی‌درپی مردم آنجا، سبب شد تا مدتی در روستای نوده‌ی کتول اقامت گزیند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه