خرید و دانلود مقاله

قابوس‌نامه


قابوس نامه يكي از مشهورترین نثرهاي فارسی در قرن پنجم قمری. امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن وشمگیر، نویسنده‌ي کتاب، فرمانروای آل‌ زیار بود که بر قسمتی از گرگان و تبرستان فرمانروایی داشت. وی این کتاب را در سال 475ق، در سن شصت و سه سالگی، خطاب به پسرش گیلانشاه، به رشته تحریر درآورد و در همان سال به پایان رساند. قصد وی از نوشتن قابوس‌نامه این بود که اگر فرزندش بخواهد پس از او حکومت کند یا به اضطرار، مجبور به قبول کارهای دیگر شود، بداند چگونه آن‏ها را انجام دهد که خیر دنیا و آخرتش در آن باشد. از این رو، به منظور تربیت فرزند، رسوم مملکت‌داری و آداب اجتماعی و علوم و فنون متداول را مورد بحث قرار داد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه