خرید و دانلود مقاله

قوم تركمن


قوم ترکمن مردم ساکن در نواحی شمالی سرزمين گرگان. ترکمن‌ها در استانهای گلستان، خراسان شمالی و رضوي سکونت دارند. علی‌رغم اینکه ترکمن‌ها از نظر قومی در رده‌ی اقوام ترک طبقه بندی می‌شوند، اما منشأ نژادی آنان، هنوز محل مناقشه است. در مورد تعلق نژادی قوم ترکمن، پژوهشگران دو گروه‌اند: یک گروه که عمدتاً روسی و قائل به منشأ نژاد اروپایی‌اند و ترکمن‌ها را از جهت تیپ ظاهری (اندازه جمجمه و چهره) سر دراز و یوروپید می‌دانند. گروه دیگر، ترکمن‌ها را منگولید میدانند. استناد آن‏ها به جمله‌ای از مسعودی در کتاب مروج الذهب است که می‌گوید: «اوغوزها کوتاه قد و چشم بادامی هستند.» به نظر می‌رسد در این مورد، در بین دانشمندان اجماع نظری وجود نداشته باشد ...

تگ ها:    قوم ترکمن Turkmens

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه