خرید و دانلود مقاله

كاخ موزه گرگان


کاخ موزه گرگان (کاخ پارک شهر) موزه‌اي واقع در محوطه پارک شهر گرگان. کاخ موزه در اوایل حکومت پهلوی اول، هم زمان با تأسیس ساختمان‌های شهرداری، شهربانی، اداره‌ي ثبت و احوال، اداره‌ي پست، دادگستری، دارایی، مدرسه ایرانشهر و سر در پادگان لشکر 30 پیاده گرگان احداث شده است. کاخ موزه گرگان بر روی بقایای پی ساختمانی متعلق به دوره‌ي صفوی تأسیس شده و مساحت آن 1020مترمربع است. این بنا در دو طبقه، به سبک اروپایی با سقف شیروانی و شبیه کاخ میان پشته واقع در بندر انزلی ساخته شده و تزئینات داخلی آن سابقاً دارای گچبری الوان بوده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه