خرید و دانلود مقاله

كتولی


کتولی گویشی رایج در شهرستان علی‌آباد و نواحی اطراف آن. گویش کتولی نزدیکی محدودی با گویش مازندرانی و ریشه‌ی اصلی آن، زبان تبری دارد و به احتمال زیاد، با پارسی گرگانی- همان گویشی که مقدسی در کتاب احسن التقاسیم و نویسنده‌ی حدودالعالم از آن نام برده‌اند از یک خانواده هستند. برخی، گویش کتولی را یکی از شاخه‌های زبان تبری می‌دانند. دلایلی مبنی بر هم‌ریشه نبودن گویش کتولی با مازندرانی وجود دارد. یکی از دلایل، هم‌ریشه نبودن گویش کتولی با گویش مازندرانی، تفاوت آشکار واژگان، افعال، صرف افعال و حتی نحو و جمله‌بندی آنهاست. بیشتر افعال کتولی و صرف آنها، کاملاً با افعال و نوع صرفِ آنها در مازندرانی متفاوت است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه