خرید و دانلود مقاله

گرگان در دوره اسكندر و سلوكيان


گرگان در دوره اسكندر و سلوكيان اسكندر پسر فيليپ مقدوني، يكي از شخصيتهاي معروف تاريخ است كه پس از مرگ پدر، در اوان جواني بر اريكه‌ي قدرت تكيه زده و با استفاده از اتحاد مقدوني‌ها با يوناني‌ها كه در زمان پدرش انجام شده بود، با دادن شعارهايي نظير گرفتن انتقام از ايرانيان برای فتح آتن و آتش زدن معبد آتنا، طرح حمله‌ي خود را كه بسيار بلند پروازانه‌تر از فتح ايران بود، به اجرا درآورد. وي پس از فتح ايران و پايان بخشيدن به حكومت هخامنشي، سازمان حكومتي هخامنشيان را به جز پاره‌اي تغييرات سطحي و بي‌اهميت، همچنان حفظ كرد و آن تغييرات موقتي و جزئي نيز بعد از خودش از بين رفت اسكندر پس از شكست داريوش سوم، پادشاه هخامنشي، براي فتح گرگان عازم شد ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه