خرید و دانلود مقاله

گرگان در دوره اشكاني


گرگان در دوره اشكاني سرزمين گرگان از جمله نواحي است كه توجه نخستين فرمانروايان پارتي را به سوي خود جلب كرد و در رديف اول پايتخت‌هاي اين سلسله قرار گرفت، اگرچه توجه به گرگان از روزگار هخامنشيان و قبل از آن، مد نظر حاكمان ايران بوده است و «گرگان جزو ساتراپ نشين‌هاي عليا بوده كه اقامتگاه حكومتي بود. شهر (زوركَرَت) داراي قلاع و استحكامات دفاعي بود كه اقامتگاه محل پرورش شاهزادگان هخامنشي براي آماده شدن شاهي بوده است» و به همين دليل، اين منطقه از نظر سياسي داراي امتيازات ويژه‌اي بوده است كه «اين امتيازات را يكي از دهقانان گرگاني، هنگامي كه به تقاضاي آنيتوخوس سوم، رئيس جوامع گرگان، با او از امتيازهاي جامعه خودشان (در دوراني كه پارسها ارباب آسيا بوده‌اند) سخن رانده است و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه