خرید و دانلود مقاله

گرگان در دوره ساساني


شناخت گرگان و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن در عهد ساسانی، نیازمند آشنایی کلی با تاریخ ایران و گرگان در دوران حکومت اشکانیان است. از آثار به جای مانده از آن دوران، برمی‌آید که کشور دچار اختلاف خانگی، تحریکات نجبای ملوک الطوایف و جنگ‌های خارجی بوده و نتیجه‌ی آن، ضعف حکومت پارتیان و حاکم شدن هرج و مرج بر کشور و استقلال خواهی ولایات مختلف بود، به طوری که «در زمان اردوان اشکانی، ایران به دویست و چهل دولت تقسیم می‌شد.» گرگان که در قدرت‌یابی و دوام پانصد ساله‌ی پارتیان، مهمترین نقش را داشت، خود یکی از ارکان ضعف و زوال و در نهایت، سقوط آن شد. شورش‌های متعدد گرگان و حتی ایجاد رابطه با روم علیه اشکانیان باعث شد که ایالات دیگر نیز از اطاعت حکومت مرکزی سرپیچی کنند ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه