خرید و دانلود مقاله

گرگان در دوره هخامنشي


دومین حکومت آریایی در ایران توسط طوایف پارس رقم خورد. نام این طایفه، اولین بار با ذکر طوایف پارسوا در سال 884 ق.م، در کتیبه‌های آشور آمده است. «از مقایسه فحواي کتیبه‌های شلمنصر سوم و سارگون دوم با آنچه از گزارشهای سناخریب آشور بانی‌پال برمی‌آید، پيداست كه طوايف پارسوا در فاصله بین اواسط قرن نهم تا اوایل قرن هفتم ق.م، از نواحی شمال غربی زاگرس تا حدود جلگه ماهیدشت و جبال بختیاری فرود آمده‌اند.» پارسیان تحت قیادت هخامنش حکومت خود را تأسیس کردند و نام خویش را بدان دادند.«هخامنش» به معنای دوستدار دانش است. «هخا» از ریشه هک به معني دوستدار، دوست دارنده، «من» به معني اندیشه و فکر و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه