خرید و دانلود مقاله

آب


منابع آب‏‌هاي موجود در استان، در 5 حوضه آبریز قرار دارند که عبارتند از: حوضه آبريز خليج گرگان با مساحت 438 هکتار، حوضه آبريز گرگان‎رود با مساحت 1154400 هکتار، حوضه آبريز قره‌سو با مساحت 163000 هکتار و حوضه آبريز اترك با مساحت 820000 هکتار. منابع تأمین آب در استان، به دو بخش سطحی و زیرزمینی تقسیم میشوند. منابع سطحی مانند رودخانه‎ها و رواناب (هرزآب‎ها یا سیل) و منابع ذخیره‌ی آب مانند بند انحرافی خاکی و بتنی، سد، تالاب و آب‌بندان، و منابع آب‌های زیرزمینی، ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه