خرید و دانلود مقاله

لوترا


لوترا نوعی زبان رمزی اهالی استرآباد. نویسندهي ناشناخت‌ی کتاب حدود العالم من المشرق الي المغرب می‌نویسد: استرآبادی‌ها به دو زبان سخن می‏‌گویند، یکی لوترای استرآبادی و دیگری فارسی گرگانی. آنچه از نوشته‏‌های کتب فرهنگ لغات یا پژوهش برخی از صاحبان قلم در این زمینه ديده مي‌شود، گویای این مطلب است که معمولاً لوترا گویان، افرادی عیّار، خبيث و گدا یا گدایان طفیلّیِ حیله‌گر، برهنه، شعبده‌باز و سگ‌باز بوده‌اند، یا آن که زبان‌های رمزی در میان فقیرانِ ولگرد و زبان مردم بی سروپا و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه