خرید و دانلود مقاله

محمدمهدی استرآبادی


محمد مهدی استرآبادی فقیه و مفسر قرن سیزدهم قمري. محمدمهدی استرآبادی فرزند محمدشفیع استرآبادی است. از زندگی وی اطلاعات چندانی در دست نیست، فقط میرزا محمدعلی کشمیری در کتابش، از وی و آثارش سخن گفته و می‌نویسد: «ملامحمد مهدی استرآبادی از شاگردان سیدعلی طباطبایی مشهور به صاحب ریاض بود و مدتی در کرمانشاه اقامت داشت و بعد به لکهنو رفت و سرانجام در سال 1259 در لکهنو درگذشت.» ...

نظرات


ارسال نظر :



مقاله های مشابه