خرید و دانلود مقاله

مشروطیت در استرآباد


نخستین حرکت اجتماعی مدرن استرآباد. مشروطه‌خواهی نهضتی بود که تحت تأثیر جنبش مشروطه‌خواهی ایران در سال 1285ش در استرآباد شروع شد و تا سال‏‌ها تداوم داشت. مشروطه‌خواهی، ریشه در تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران، همچنین اوضاع و احوال جهانی داشت که سرانجام منجر به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در 14 مرداد سال 1285ش شد. وضعیت استرآباد در عصر قاجار، بهتر از دیگر نقاط نبود؛ در واقع، اوضاع این سرزمین، جزئی از کل بود. حکمرانان قاجاری در این سالها به فکر اقدامات سازنده در آن نبودند و ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه