خرید و دانلود مقاله

مؤسسه تحقيقات پنبه كشور


مؤسسه تحقيقاتي ملي كشور در گرگان. تنها مؤسسه تحقيقاتي ملی کشور كه در سال 1376ش، در گرگان تأسيس شد و ستاد آن در خيابان شهيد بهشتي (مجموعه باغ كشاورزي) قرار دارد. علت استقرار این نهاد در گرگان را باید در گسترش کشت پنبه و برداشت بالای آن از دهه چهل تا هفتاد جست که منجر به راه‌اندازی کارخانه‌های متعدد پنبه‌پاك‌كني شد. مؤسسه تحقیقات پنبه، وابسته به وزارت جهاد كشاورزي و داراي سه هدف اصلی است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه