خرید و دانلود مقاله

نرگس‌تپه


تپه‌اي باستاني در شمال شهر گرگان. نرگس‌تپه در 2 کیلومتری روستایی به نام «یامپی» از توابع بخش مركزي شهرستان گرگان (در حاشیه‌ي شمالی باند فرودگاه گرگان) واقع است. نرگس‌تپه با محور شمالی - جنوبی، دارای سطحی فلاتی شکل است که بقایای سنگ مزارهایی به خط ثلث، متعلق به قرون دهم و يازدهم قمري بر سطح آن دیده می‌شود. پوشش گیاهی انبوه از قبیل کور، تاتوره و ... حاشیه و سطح آن را پوشانده است ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه