خرید و دانلود مقاله

هیمروس


سردار عهد اشکانی. نام وی در منابع عهد اشکانی به صورت «هی مِر» و «اِوِمِر»، «اوهه مِروس»، «اوهموروس» و همچنین به هر دو صورت «هیمر» و «هیمروس» ضبط شده است. نام او به زبان «پارتی»، «هومرته» به معنی «مرد خوب» است. آنچه درباره‌ی هیمر نوشته‌اند، بیانگر وجود یک سردار جوان و خوش سیما از مردم گرگان به هنگام پادشاهی اشک هفتم (فرهاد دوم) است. وی یکی از بزرگان و سردار مورد توجه «فرهاد دوم» بود که ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه