خرید و دانلود مقاله

آب و هوا


آب و هـوا استان گلستان از نظر آب و هوایي داراي تنوع بسياري است، به طوري كه از آب و هواي خشك و نيمه خشك تا مرطوب را مي‌ توان در آن دید. طبيعت استان، متأثر از اين آب و هوا و داراي تنوع گياهي و جانوري بالایي است. موقعیت جغرافیایی، توپوگرافی منطقه و وجود دریای خزر به عنوان تأمین کننده‌ی رطوبت و ارتفاعات البرز در تعیین اقلیم منطقه تأثیر دارند. دریای خزر بر چگونگی توزیع بارش در استان نقش مؤثری دارد. قرار گرفتن این دریا در غرب و وجود ارتفاعات در جنوب و شرق استان، شرایط بسیار مناسبی را برای ايجاد هوای مرطوب خزری در این ناحیه ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه