خرید و دانلود مقاله

آبسكون


آبسکون آبِسکون، آبَسکون، آبسکُن و اَبسکون، نام رود، بحیره، بلده، قصبه و ده. نویسنده‌ي ناشناخته کتاب حدودالعالم، از آن به عنوان شهرکی یاد می‎کند بر کران دریا. در سفرنامه ابن‌حوقل آمده است: گرگان را بندرگاهی به آبسکون در کنار دریای تبرستان است... آبسکون شهری نیکو، اما پر از پشه و متعفن است و در همه نواحی مذکور، بندرگاهی بزرگ‏تر از آبسکون نیست. به نوشته مقدسی، آبسکون بندری است. در تقویم البلدان به نقل از اللباب آمده است: آبسکون، ...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه