خرید و دانلود مقاله

ابوعامر جرجانی


ابوعامر جرجانی نحوی، ادیب، خوشنویس، محدث، فقیه و مفسر بزرگ قرن پنجم قمری. از تاریخ ولادت امام شیخ ابوعامر فضل بن اسماعیل بن فضل تمیمی جرجانی اطلاعی در دست نیست، اما با استناد به سخن ابن اسفندیار در این مورد که بیشتر اشعار وی در مدح قابوس بن وشمگیر است، میتوان احتمال داد که تولد او تا پیش از سال 380ق بوده است. درگذشت وی را اسماعیل پاشابغدادی در حدود سال 445ق ذکر کرده، اما این مطلب با توجه به گزارش سفر ابوعامر به نیشابور و غزنه در سال 458ق، درست نیست...

نظرات


ارسال نظر :مقاله های مشابه